POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Centrum dad sp.j A.Domaradzka A.Gogol 76-200 Słupsk Ul. Banacha 6a, box 86

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających

fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną

tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz

informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

1.5. serwis internetowy – strona www  prowadzona przez Administratora pod

adresem: www.napoklad.eu

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca sklep lub korzystająca z jednej albo

kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z serwisu internetowego

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu internetowego Administrator zbiera dane w

zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje

o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele

przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez

Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z serwisu  www.napoklad.eu

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu internetowego (w tym adres IP lub inne

identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych

podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług  określonych w serwisie  - wówczas podstawą prawną

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO);

3.1.2. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit

f RODO) polegający na ochronie jego praw;

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.2. Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika  serwisu wiąże się z

przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe

jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem

jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane:

3.2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest

niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w

zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.2.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze,

wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –

podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1

lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu

elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania

danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia

odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia

kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest

wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem

możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez

udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność

przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i

celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub

realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego

sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną

przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest

niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym

czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po

upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

5.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

5.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie

osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu

danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych

przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są

ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

5.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje

kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

5.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne

niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia

je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

5.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych,

których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla

których zostały zebrane;

5.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator

zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na

które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z

przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia

przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca

na dalsze przetwarzanie danych);

5.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są

przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje

dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich

odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu

podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne

możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

5.1.7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba,

której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej

zgody;

5.1.8 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych

narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

5.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

5.2.1. w formie pisemnej na adres: Centrum dad sp.j 76-200 Słupsk ul.Banacha 6a, box 86

5.2.2. drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie,

tj. w szczególności:

5.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do

otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

5.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby

składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o

dodatkowe informacje.

5.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W

razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o

przyczynach takiego przedłużenia.

5.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w

przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez

wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej

na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

6. ODBIORCY DANYCH

11.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,

w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne,

kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe

przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że

dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to

niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by

wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez

uprawnionych pracowników i współpracowników.

7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i

inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków

bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie

Administratora.

8. DANE KONTAKTOWE

14.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres Centrum dad sp.j 76-200 Słupsk ul. Banacha 6a, box 86

9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

15.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Jeśli potrzebujesz pomocy !

*

Wiele informacji które pozornie wydają się oczywiste lub mniej ważne może ułatwić ci urlop a na wakacjach nie spotka cię nie miła niespodzianka.

 

Ważne dokumentyDokument podróży które warto posiadać

  • ubezpieczenie osobiste
  • paszport - zabezpiecz paszport i zrób kopię
  • sprawdz jakie jeszcze potrzebujesz dokumenty
  • roaming - sprawdz koszty połączeń telefonicznych u operatora
 

chat

Kontakt z nami


Adres:

CentrumDAD s.j.

ul.Banacha 6a

76-200 Słupsk; Poland

Zespół napoklad.eu

tel. +48 693 660623(WhatsApp)